Contact

Aileen Hwang
02 Oriental Plaza 210 No.1072 JianShe Road,
Shenzhen City, Shenzhen  +86 755 8249 2878